Prezydent – FAQ

Prezydent Miasta Łodzi

Przemiany demokratyczne w latach 1989-1990 doprowadziły do powstania w Polsce samorządu terytorialnego. Kraj przestał być rządzony z Warszawy, istotna część władzy została przekazana w ręce wspólnot lokalnych. Po 20 latach od tych przemian nikt nie ma wątpliwości, że przekazywanie zadań państwa w ręce samorządów jest najoptymalniejszym rozwiązaniem zapewniającym rozwój kraju.

Władza w Polsce AD 2010 należy do administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Rządy na szczeblu centralnym sprawuje Rada Ministrów, wojewodowie oraz organy administracji rządowej. Centralnie sterowane są takie służby jak Policja, Straż Pożarna, celnicy, administracja skarbowa, służby sanitarne itd.

Reszta władzy należy do samorządu.

Od 2000 roku mamy w Polsce samorządowej podział na gminy, powiaty i województwa. Łódź, z uwagi na wielkość, jest miastem-gminą na prawach powiatu. Co oznacza to skomplikowane stwierdzenie?

Łódź-gmina – wykonuje zadania przewidziane dla tej najmniejszej jednostki podziału samorządu. Większość z nich można znaleźć w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym

Łódź-powiat – wykonuje także zadania przewidziane dla powiatu, czyli drugiej jednostki podziału samorządu. Zadania te opisuje art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

Łódź-miasto – to twór, który z uwagi na wielkość i skoncentrowanie na małym terenie łączy w sobie gminę i powiat. Nie mamy zatem w Łodzi wójtów oraz starosty – wszystkie te obowiązki wykonuje prezydent miasta.

W województwie łódzkim są jeszcze dwa takie miasta (Skierniewice i Piotrków Trybunalski). W pozostałych przypadkach utworzono starostwa, w obrębie których znajdują się mniejsze gminy.

W samorządzie, podobnie jak w każdej współczesnej demokracji, obowiązuje trójpodział władzy, wyrażający się w tym, że jedna władza ustala jak będzie wyglądało prawo, druga je wprowadza w życie, trzecia zaś rozsądza czy prawo to jest legalne i dobrze stosowane.

Władzę sądowniczą na terenie Łodzi sprawują sądy, na których działanie nie ma wpływu żadna inna władza, możemy zatem poprzestać na stwierdzeniu, że są nimi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa, Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Podobnie, poza wpływem samorządu, znajdują się takie organy jak Policja, prokuratura itd. Warto wiedzieć jakie organy są sterowane z Warszawy – nie warto w sprawach przez nie prowadzonych interweniować u Prezydenta Miasta, gdyż nie ma on na nie prawie żadnego wpływu.

Organem uchwalającym prawo w Łodzi jest Rada Miejska składająca się z 45 radnych, których co cztery lata wybieramy w wyborach powszechnych. Wydaje ona uchwały stanowiące akty prawa miejscowego, które uzupełniają obowiązujące w całej Polsce prawo, ale dotyczą jedynie Łodzi. Rada Miejska łączy w sobie uprawnienia rady gminy i rady powiatu.

Organem wykonującym uchwały Rady Miejskiej, a także wszystkie inne akty prawne, jest Prezydent Miasta Łodzi, który łączy w sobie uprawnienia organu wykonawczego gminy oraz starosty powiatu. Prezydent rządzi przy pomocy Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek pomocniczych, takich jak Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, administracje nieruchomościami.

Prezydent wybierany jest raz na 4 lata w wyborach powszechnych. Jest on lokalnym Premierem, rządzi na co dzień miastem wprowadzając w życie postanowienia prawa krajowego oraz lokalnego, uchwalanego przez Radę Miejską. Prezydent w zasadzie podlega Radzie, tłumacząc się jej ze swoich działań i sposobu wykonywania postanowień prawa miejscowego.

Prezydent wykonuje także szereg zadań zwanych zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – sposób ich wykonywania kontrolowany jest przez Wojewodę Łódzkiego, zaś ich przekazanie samorządowi było spowodowane potrzebą skuteczniejszego dotarcia do mieszkańców. Takimi zadaniami są np. wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie aktów stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji geodezyjnej, nadzór nad fundacjami.

Spróbujmy wyliczyć najważniejsze zadania Prezydenta Miasta Łodzi:
1.kieruje bieżącymi sprawami Miasta
2.reprezentuje Łódź na zewnątrz
3.wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Łodzi
4.przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej (ma inicjatywę uchwałodawczą)
5.określa sposób wykonywania uchwał (wydaje w tym zakresie zarządzenia)
6.w przypadku niecierpiącym zwłoki może wydać zarządzenia porządkowe
7.gospodaruje mieniem komunalnym
8.wykonuje budżet Miasta
9.jest zwierzchnikiem służbowym pracowników UMŁ i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Tyle ustawy. A poza tym?

Współczesne miasta tak jak w średniowiecznej Europie stają się niezależnymi od państwa organizmami, których rozwój, a co za tym idzie status mieszkańców, zależny jest w dużym stopniu od osoby ich przywódcy. Niezależnie od polityki prowadzonej przez państwo, sprawny Prezydent może odmienić los ekonomiczny miasta i sprawić, że brzydkie kaczątko stanie się księciem. Dlatego współczesną rolę Prezydenta można opisać w trzech słowach:

Gospodarz
To ktoś, dla kogo władza nie kończy się tam, gdzie wskazują ustawy, ktoś, kto będzie korzystał z prawa w sposób zapewniający jego skuteczne wykonanie, zainteresuje się szczególne ważnymi problemami i potraktuje je priorytetowo. Będzie traktował całe miasto jak swój dom, nie zawaha się przed kontrowersyjnym krokiem, aby zapewnić jego poprawne działanie i dynamiczny rozwój.

Menedżer
Świetnie orientuje się w sprawach ekonomicznych, traktując miasto jako firmę non-for-profit. Rozumie, że jego zadaniem nie jest generowanie zysku za wszelką cenę, ale wie, że zapewnienie długofalowego rozwoju miasta doprowadzi do dobrobytu mieszkańców. Sprawnie porusza się w środowisku rządowym i unijnym, nawiązuje kontakty i jest wierny zasadzie profesjonalizmu, niezależnie od partyjnych wytycznych.

Sąsiad
Prezydent zna miasto i mieszkańców, oddycha nim na co dzień. Potrafi wyjść z urzędu i odbyć spacer do domu, który da mu prawdziwy ogląd na to, co dzieje się w mieście. Prezydent nie boi się spotkania z mieszkańcami, choć załatwiając ich interwencje będzie kierował się interesem całego miasta, a nie tych, którzy najgłośniej krzyczą.


Comments are closed.