O monitoringu

Strona zawiera zasady prowadzonego monitoringu oraz podstawowe informacje o organizacji, która prowadzi społeczny monitoring prezydenta Łodzi.

Zasady monitoringu

  1. Organizatorem monitoringu jest Fundacja Normalne Miasto – Fenomen. Fundacja jest podmiotem apolitycznym i neutralnym światopoglądowo. Fundacja nie jest powiązana ani finansowana przez podmioty lub osoby zaangażowane politycznie.
  2. Celem monitoringu w pierwszym etapie była prezentacja możliwie pełnych i obiektywnych profili kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w wyborach w roku 2010. Celem monitoringu w drugim etapie (za początek tego etapu przyjmujemy wybór Prezydenta Miasta Łodzi na lata 2010-2014) jest obserwacja działań nowo wybranego Prezydenta.
  3. Adresatem monitoringu są mieszkańcy Łodzi, dla których jest on źródłem informacji na temat życiorysu, cech osobowych, kompetencji, dokonań, poglądów, planów kandydatów.
  4. Źródłem danych są publikacje prasowe, informacje zamieszczone w internecie, informacje pochodzące od samych kandydatów w wyborach na Prezydenta Miasta Łodzi w 2010 roku, inne informacje ze źródeł o dostatecznym stopniu rzetelności dotyczące minionej kampanii prezydenckiej, w której startowali kandydaci. Monitoring nie opiera się na pogłoskach, plotkach, anonimowych informacjach nie popartych dowodami.
  5. Prywatność kandydatów jest dobrem prawnie chronionym i nie będzie przez organizatora naruszana bez ich przyzwolenia. Przyzwolenie to może być wyrażone choćby poprzez umieszczenie w ankiecie danych uznanych za wrażliwe i zgody na ich publikację.
  6. Dane zbierane są przez wolontariuszy fundacji i zatwierdzane przez koordynatora projektu. Dane może także nadsyłać każdy kto jest w ich posiadaniu.
  7. Dobór kandydatów na stronę nastąpił na podstawie oficjalnego obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, dotyczącego kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi (przed ukazaniem się odpowiedniego obwieszczenia dobór następował na podstawie publikacji prasowych lub informacji własnych kandydatów o zamiarze kandydowania lub zamiarze wskazania przez partię polityczną jako kandydata).
  8. Efekty monitoringu dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.dlalodzi.info. Opracowanie na temat kandydata stanowi utwór i podlega ochronie, jego wykorzystywanie bez zgody organizatora jest zabronione.
  9. Po wyborach samorządowych nastąpiło podsumowanie akcji oraz został wydany raport.
  10. Monitoring kandydatów stanowił fazę I działań organizatora nakierowanych na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Aktualnie prowadzona II faza monitoringu to monitorowanie realizacji danych wskazanych przez zwycięskiego kandydata, Hannę Zdanowską.

Organizator monitoringu

Organizatorem monitoringu jest Fundacja Normalne Miasto – Fenomen. Fundacja jest apolityczną i w pełni niezależną organizacją pozarządową utworzoną przez znanego łódzkiego społecznika, prezesa TOnZ Wiesława Kaczmarka. Powierzył on młodym aktywistom zadania opisane w statucie Fundacji, polegające między innymi na wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, ochronie dziedzictwa kulturowego miasta oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

ul. Stanisława Wigury 12a

90-301 Łódź

Numer KRS 0000327680

Informacja o prawach autorskich:

Zdjęcie użyte w logo strony stanowi własność użytkownika Rama i zostało udostępnione na stronie Wikimedia Commons na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France.

Treści umieszczone na stronie stanowią własność Fundacji Normalne Miasto – Fenomen, mogą być rozpowszechniane jedynie za wiedzą i zgodą Fundacji.


Comments are closed.